Ang Kabilang Mukha ng Autismo: Mga Pagpapakahulugan ng Mga Magulang sa Karanasan ng Pagkakaroon ng Anak na may Autismo.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   The Other Face of Autism: Meanings that Parents Develop from their Experiences of Having a Child with Autism.
  • Abstract:
   The objective of this study is to look into the different meanings that parents have made based on their experiences of having a child with autism. Ten married couples, who have children with autism, participated in this study. The ages of the children range from six to twenty, all of whom have been diagnosed by a specialist for at least two years from the start of the data gathering. The father and mother were interviewed separately. Data were then content analyzed. The meanings made by the parents of children with autism have five themes. The first theme is "Will of God. " For the parents, their child's condition is a blessing from God and they should accept it. The second theme is "Source of joy. " Their child gives them happiness during difficult and stressful times. Another theme is "Agent of positive character change. " Their experiences with their child have helped them develop good qualities such as patience, spirituality, and gratitude. The next theme is "Source of strength of the family. " Their child's condition has facilitated bonding in the family. The fifth theme is "Instrument of community change. " Their child's condition has helped bring community awareness and perspective on people with different abilities. Their experiences have also inspired other parents who likewise struggle with having a child with different abilities. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Ang layunin ng pananaliksik na ito ay masuri ang iba't ibang pagpapakahulugan ng mga magulang sa kanilang karanasan ng pagkakaroon ng isang anak na may autismo. Sampung mag-asawa na may anak na may autismo ang lumahok sa pag-aaral. Ang kanilang mga anak ay may edad na mula anim hanggang 20 taon. Mahigit dalawang taon na ang nakalilipas mula nang malaman nila sa isang espesyalista na ang kanilang anak ay may autismo. Magkahiwalay na kinapanayam ang ama at ina ng batang may autismo at inanalisa ang datos sa pamamagitan ng content analysis. Ayon sa datos, may limang tema ang pagpapakahulugan ng mga magulang na may anak na may autismo. Ang unang tema ay "Kalooban ng Diyos." Para sa mga magulang, ang kondisyon ng anak ay biyaya ng Diyos at hindi dapat itanggi. Ang ikalawang tema ay "Tagapagbigay-kasiyahan." Ang kanilang anak ang nagpapaligaya sa kanila lalo na sa oras ng problema at pangangailangan. Ang isa pang tema ay "Daan sa pagiging mabuting tao." Nadagdagan ang magagandang katangian nila dahil sa pag-aaruga sa kanilang anak. Ilan sa mga katangiang ito ay ang pagiging mapagpasensiya, pagkakaroon ng matatag na pananampalataya, at pagtanaw ng utang na loob. Ang sumunod na tema ay "Tagapagpatibay ng pamilya." Dahil sa kanilang anak na may autismo, tumibay ang samahan ng pamilya. Ang ikalimang tema ay "Instrumento sa pagbabago ng komunidad." Dahil sa kanilang anak, ang kanilang mga kapitbahay ay nagkaroon ng bagong pananaw sa mga taong may kapansanan. Ang kanilang karanasan ay nagsisilbing inspirasyon din ng ibang mga magulang. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Malay is the property of De La Salle University Manila and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)