Cerrahi Hemşirelerinin Yaşlı Hasta Bakımına İlişkin Duyguları, Davranışları ve Karşılaştıkları Güçlükler: Tan ımlayıcı Çalışma. (Turkish)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Surgery Nurses' Emotions, Behaviors and Difficulties They Encountered Related to Elderly Patient Car: Descriptive Study. (English)
  • Abstract:
   Objective: This study was carried out to determine the feelings, behaviors of surgical nurses on elderly patient care and the difficulties they encountered in geriatric patient care. Material and Methods: This descriptive and cross-sectional study sample consisted of 116 nurses who were working in the surgical departments of a university hospital between December 2019 and January 2020, who agreed to participate in the study. Data were collected using a data collection form prepared based on the literature. Data were analyzed using mean, standard deviation, minimum-maximum, number (percentage) and chi-square test. Results: The age average of nurses 33.85±6.69 and 90.5% of them were woman. The rate of nurses receiving training on elderly patient care 59.5% and 96.6% of geriatric patient care rate during their study. 83.6% of nurses were found to have difficulty in care of elderly patient. When the difficulties experienced by nurses in elderly patient care are examined; It has been determined that 96.6% of them lack self-care and mental changes, 95.7% of them lack of mobility and mobilization, 94.8% of them have difficulties due to physiological changes, 86.2% of them have communication difficulties and lack of relatives. It was found that the nurses felt the feelings; 33.6% sadness, 25.9% empathy, 7.8% respect. 92.2% of nurses were found to think that private clinics should be opened for the elderly patient. Conclusion: The research revealed that almost all of the surgical nurses had various difficulties in elderly patient care, but their emotions and behaviors towards elderly patient care were positive. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Amaç: Bu çalışma, cerrahi hemşirelerinin yaşlı hasta bakımına ilişkin duyguları, davranışları ve karşılaştıkları güçlükleri belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu çalışmanın örneklemini, Aralık 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında İzmir ilinde bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 116 hemşire oluşturdu. Araştırmada, verilerin toplanmasında literatür doğrultusunda oluşturulan veri toplama formu kullanıldı. Elde edilen verilerin analizinde; ortalama, standart sapma, minimum-maksimum, sayı (yüzde), ki-kare kullanıldı. Bulgular: Araştırmada hemşirelerin yaş ortalaması 33,85±6,69 olup %90,5'i kadındır. Yaşlı hasta bakımına yönelik eğitim alan hemşirelerin oranı %59,5, çalıştıkları süreçte geriatrik hasta bakma oranı %96,6'dır. Hemşirelerin %83,6'sının yaşlı hastaya bakım verirken güçlük yaşadığı tespit edildi. Yaşadıkları güçlükler incelendiğinde; %96,6'sının öz bakım eksikliği ve mental değişimler, %95,7'sinin hareket ve mobilizasyon yetersizliği, %94,8'inin fizyolojik değişimler, %86,2'sinin iletişim güçlüğü ve ilgilenecek yakınlarının olmamasına bağlı olduğu belirlendi. Hemşirelerin yaşlı hasta bakarken; %33,6'sının üzüntü, %25,9'nun empati, %7,8'inin saygı duygularını hissettiği; %92,2'sinin yaşlılar için özelleştirilmiş klinikler açılması gerektiğini düşündüğü saptandı. Sonuç: Araştırma, cerrahi hemşirelerinin tamamına yakının yaşlı hasta bakımında çeşitli güçlükler yaşadığını buna rağmen yaşlı hasta bakımına yönelik duygu ve davranışlarının olumlu olduğunu ortaya koydu. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences is the property of Turkiye Klinikleri and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)